Пражњење контејнера и канти


ЈКП “Чистоћа” свакодневно, по унапред утврђеном распореду, врши сакупљање, транспорт и одлагање отпада. Сакупљање отпада представља пражњење посуда за отпад (канте, контејнери и вреће). Под транспортом се сматра утовар, превоз и истовар отпада на начин којим се спречава расипање и испадање отпада приликом транспорта у циљу заштите животне средине. Одлагање отпада представља његово депоновање на простору градске депоније.

Отпад је свака материја или предмет садржан у листи категорија отпада који корисник одбацује, намерава или мора да одбаци, у складу са законом, осим опасног отпада, и то:

1. комунални отпад, који може бити:

– кућни отпад

– отпад са јавних површина

– кабасти отпад

2. комерцијални отпад

3. индустријски отпад.

Комунални отпад (у даљем тексту: отпад), је кућни отпад и други отпад који је због своје природе или састава сличан отпаду из домаћинства.
Кућним отпадом се сматра отпад настао у домаћинствима (станови, куће, викендице, монтажно-демонтажни објекти, ауто-приколице, и др.) који се по својој величини може одлагати у посуде за сакупљање отпада, запремине до 1,3 м3.

Отпад са јавних површина је отпад који се налази на јавним површинама (папир, кеса, лишће, прашина, и друго), као и отпад настао приликом одржавања јавних манифестација, скупова и других активности на јавној површини.

Кабастим отпадом се сматра отпад настао у домаћинствима (станови, куће, викендице, монтажно-демонтажни објекти, ауто-приколице, и друго) који се по својој величини не може одлагати у посуде за сакупљање отпада запремине до 1,3 м3 (апарати беле технике, намештај, делови санитарне опреме, и друго), као и други отпад из домаћинстава или отпад сличан њему, остављен на јавним површинама (дивља депонија).

Комерцијални отпад, у смислу ове одлуке, је отпад који настаје у предузећима, установама и другим институцијама које се у целини или делимично баве образовањем, трговином, услугама, канцеларијским пословима, спортом, рекреацијом или забавом, осим кућног и индустријског отпада.

Индустријски отпад, у смислу ове одлуке, је отпад из било које индустрије или са локације на којој се налази индустрија, из ког је издвојен комунални отпад, у складу са законом.