Комунална хигијена


Радна јединица Комунална хигијена у свом саставу има следеће службе и то:
Служба сакупљања, транспорта и одлагања отпада;
Служба одржавања хигијене јавно прометних површина;
Служба сепарација комуналног отпада;
Служба одржавања депоније;
Служба за одржавање комуналне хигијене у Ушћу;
Служба зоохигијене;
Служба ДДД;
Служба чишћења и одржавања пословних просторија буџетских корисника;
Служба за поправке и одржавање

Услугом изношења смећа обухваћено је око 12.000 породичних стамбених зграда у приватном власништву, око 8.000 станова у стамбеним зградама, сва предузећа, установе, спортски објекти, самосталне трговинске, занатске, угоститељске и друге радње, једном речју обухваћени су сви продуценти отпадних материја на подручју ГУП-а Краљева, Матарушке Бање, Ушћа и Студенице као и нека насеља ван територије ГУП-а, Витановац, Шумарице, Сирча, Жича и смештајни објекти избеглих лица, стационираних на подручју општине.

Свакодневно се прикупи, утовари, транспортује и депонује око 300-350м3 растреситог комуналног отпада и око 70м3 индустријског отпада (отпаци из процеса производње).

За одлагање отпада користе се контејнери запремине од V=1,1м3 и 5м3, класичне стандардизоване канте и друге ненаменске посуде, које могу да послуже за ову сврху. На територији вршења услуга, тренутно је распоређено 1620 контејнера V=1,1м3.

 

Предузеће у саставу свог возног парка има следећа возила:

 • 12 аутосмећара за вршење услуга изношења смећа;
 • 2 аутоподизача за изношење смећа;
 • 1 ауточистилице за чишћење;
 • 4 аутоцистерне за прање улица;
 • 1 булдозер ТГ 140;
 • 3 погребна возила;
 • 5 трактора са одговарајућом ситном механизацијом,
 • 1 возило за зоохигијеничарску службу.
 • 2 пик-ап, доставна возила
 • 5 путничка возила
 • 1 камион кипер
 • 1 камион фургон
 • 1 комбинована машина, утоваривач – ровокопач
 • 2 балир пресе