Заједнички послови


Служба заједничких послова у ЈКП “Чистоћа” има широк делокруг рада и она обавља заједничке послове  из области буџета, финансија, књиговодства, правних послова, здравствене заштите, израде уговора, подзаконских аката, персоналних евиденција, материјалне и финансијске контроле и администрације и врши планско аналитичке и оперативне послове за све организационе делове предузећа.
Поред наведеног, служба заједничких послова учествује и у припреми документације за јавне набавке, врши техничку припрему документације за рад управног и надзорног одбора као и за потребе градске управе града Краљева.
Служба заједничких послова обавља и послове у вези слободног приступа информацијама из свог делокруга, који су утврђени Законом о слободном приступу информацијама.